ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer:

Reactieformulier

Slotemaker de Bruïnestraat 42 ◊ 2982XL  RIDDERKERK ◊ The Netherlands

T: (+)31-(0)180-453750 ◊ M: (+)31-(0)6-13811903

E: info@sparklingmemories.nlI: www.sparklingmemories.nl

 

KvK Zuidwest-Nederland: 24161556 ◊ BTW-identificatienummer: NL.1343.98.105.B01

Rabobank: 10.55.66.721 ◊ IBAN-nummer: NL10 RABO 0105 5667 21 ◊ BIC-code: RABONL2U

 

 

1.Toepasselijkheid  
 

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door Sparkling Memories aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door Sparkling Memories aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze cliënten.  

 1.2.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.sparklingmemories.nl. Op verzoek kan Sparkling Memories u een schriftelijk exemplaar toezenden.
 1.3.Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “cliënt” moet hieronder worden verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot Sparkling Memories in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Sparkling Memories gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “cliënt” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 1.4.Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 1.5.Indien ook de cliënt naar (zijn/haar) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de cliënt niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van Sparkling Memories, dan is slechts het in de algemene voorwaarden van Sparkling Memories bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 1.6.Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
2.Offertes
 2.1.Alle offertes van Sparkling Memories dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële cliënt tot het doen van een aanbod. Zij binden Sparkling Memories derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Sparkling Memories gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door Sparkling Memories te zijn aanvaard.
 2.2.Van de door Sparkling Memories gedane offertes maken deel uit – met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van Sparkling Memories en, moet op verzoek van Sparkling Memories aan Sparkling Memories worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sparkling Memories niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Sparkling Memories zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
 2.3.Indien de order waarop de offerte betrekking heeft, niet binnen 3 maanden na de dag waarop Sparkling Memories de offerte heeft gedaan, bij Sparkling Memories binnen is geplaatst, kan Sparkling Memories de kosten die voor Sparkling Memories aan het doen van de offerte verbonden waren, aan de cliënt in rekening brengen.
3.Totstandkoming overeenkomst 
 3.1. 

Een overeenkomst met Sparkling Memories komt eerst tot stand wanneer Sparkling Memories een aan Sparkling Memories gegeven order schriftelijk heeft aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Sparkling Memories de orderbevestiging verzendt.

 3.2.

De cliënt is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan Sparkling Memories gegeven, gebonden gedurende een periode van 10 werkdagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de cliënt dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 10 werkdagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien Sparkling Memories de order alsnog aanvaardt/bevestigt binnen deze periode van 10 werkdagen.

 3.3.

De door Sparkling Memories aan de cliënt verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De cliënt wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij/zij binnen 14 dagen na dagtekening van de orderbevestiging aan Sparkling Memories te kennen geeft dat hij/zij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 3.4.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens Sparkling Memories gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Sparkling Memories alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordigingen bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

4.Prijzen   
 4.1.

Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

 4.2.

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 4.3.

Sparkling Memories behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de cliënt in rekening te brengen. Voorts heeft Sparkling Memories het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

 4.4.

Het in voorgaande lid genoemde laatste recht komt ook aan de cliënt, echter slechts indien Sparkling Memories zich binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Sparkling Memories bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5.Afleverings- en leveringstermijnen  
 5.1.

De door Sparkling Memories opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Sparkling Memories voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn.

 5.2.

De door Sparkling Memories opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Indien niet geleverd binnen 30 dagen dan is de cliënt gerechtigd de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 5.3.

In geval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

 5.4.

Tenzij cliënt zelf voor een expediteur zorgt worden de zaken door Sparkling Memories verzonden op de naar haar oordeel gunstige wijze met door Sparkling Memories te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de cliënt.

 5.5.

Verzoekt een cliënt om levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Sparkling Memories de hieraan verbonden kosten aan de cliënt in rekening brengen.

 5.6.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Sparkling Memories het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

 5.7.

De cliënt is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Sparkling Memories gerechtigd – zulks te haren keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Sparkling Memories van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

 5.8.

Indien de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sparkling Memories gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 5.9.

Indien de cliënt overeenkomstig het bovenstaande in gebreke wordt gesteld en Sparkling Memories betaling der koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zal Sparkling Memories de zaken voor rekening en risico van cliënt, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

6.Reclame door de cliënt  
 6.1.

De cliënt staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Sparkling Memories verstrekt heeft.

 6.2.

De cliënt moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2, lid 2 deel uitmaakt, door Sparkling Memories verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door Sparkling Memories geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de cliënt rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door Sparkling Memories geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

 6.3.

Klachten van de cliënt, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de cliënt binnen 10 werkdagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum), indien de zaken niet aan de cliënt (konden) worden geleverd, aan Sparkling Memories ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke, nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Cliënt dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

 6.4.

Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle blijken, moeten door de cliënt binnen 10 werkdagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Sparkling Memories ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 3.

 6.5. 

Ieder vorderingsrecht van de cliënt jegens Sparkling Memories, betrekking hebbend op gebreken in de door Sparkling Memories geleverde zaken, vervalt indien:

  

6.5.1.

de gebreken niet binnen de lid 3 en 4 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Sparkling Memories ter kennis zijn gebracht;
  

6.5.2.

de cliënt Sparkling Memories geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

  

6.5.3.

de cliënt de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Sparkling Memories voorzien;
  

6.5.4.

de toepassing van het gebruik van de zaken, met betrekking tot welke de klachten zijn geuit, door de cliënt wordt voortgezet;
  

6.5.5.

de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sedert de levertijd is verstreken.
  6.6.

In geschillen omtrent de kwaliteit van de door Sparkling Memories geleverde zaken zal een door Sparkling Memories aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

7.Aansprakelijkheid 
 7.1.Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door Sparkling Memories geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de cliënt jegens Sparkling Memories (garantie-)aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 7.2. In geval van reclame is Sparkling Memories, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door Sparkling Memories wordt vastgesteld en voor Sparkling Memories tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te haren keuze:
  7.2.1.(kosteloos) herstel van gebreken;
  7.2.2.levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  7.2.3.terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan cliënt gezonden factuur met ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst, van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde zaken betrekking hebben;
  7.2.4.een in overleg met de cliënt te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld.
  

Indien de cliënt zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van de zijde van Sparkling Memories. Behoudens eventuele verplichtingen van Sparkling Memories uit hoofde van het bovenstaande is Sparkling Memories nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld van de zijde van Sparkling Memories (door degenen die Sparkling Memories aansprakelijk houden met middelen rechtens aan te tonen).

 7.3.Met name is Sparkling Memories ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 7.4.De cliënt is verplicht om vooraf de terug te zenden artikelen aan Sparkling Memories te melden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de cliënt. Sparkling Memories is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de cliënt onder derden op te slaan.
 7.5.De cliënt is gehouden Sparkling Memories te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Sparkling Memories mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de cliënt komen.
 7.6.De cliënt heeft het recht om de ontvangen goederen, zonder opgaaf van reden binnen 10 werkdagen aan Sparkling Memories te retourneren, onder de volgende voorwaarden:
  7.6.1.de retourzending/ruilen dient altijd 24 uur van te voren per e-mail te worden aangemeld;
  7.6.2.de retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in originele verpakking, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (indien niet aangetekend verstuurd, kan Sparkling Memories niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekgeraakte poststukken!) te worden teruggestuurd, vergezeld van (een kopie van) de factuur.
  7.6.3.bij juiste wijze van retournering, conform sublid 1 en 2, krijgt de cliënt naar wens een vervangend artikel toegestuurd of het aankoopbedrag gerestitueerd.
  7.6.4.indien de consument kiest voor een verzendmethode waar kosten aan verbonden zijn, dan worden deze kosten, indien er gebruik wordt gemaakt van het retourrecht, niet gerestitueerd.
  7.6.5.ongefrankeerde of te weinig gefrankeerde poststukken worden door Sparkling Memories niet aangenomen, ongeacht de reden van retournering.
  7.6.6.

reeds betaalde bedragen worden binnen 10 werkdagen gerestitueerd.

8.Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 
 8.1.Door Sparkling Memories geleverde zaken blijven eigendom van Sparkling Memories tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de cliënt uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Sparkling Memories geleverde zaken aan Sparkling Memories verschuldigd is. Indien Sparkling Memories zulks nodig oordeelt heeft Sparkling Memories het recht van de cliënt zekerheid ten aanzien van de nakoming zijner verplichtingen te eisen.
 8.2.De cliënt heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de cliënt toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de cliënt gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Sparkling Memories over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Sparkling Memories over te dragen.
 8.3.Indien tengevolge van be- of verwerking door de cliënt het eigendomsrecht van Sparkling Memories rustend op de door Sparkling Memories geleverde zaken verloren is gegaan, is de cliënt verplicht onverwijld ten behoeve van Sparkling Memories een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 8.4.Sparkling Memories is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de cliënt (of derden) bevinden, maar Sparkling Memories in eigendom toebehoren, onder Sparkling Memories te nemen, zodra Sparkling Memories in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de cliënt niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Sparkling Memories kunnen voortvloeien uit het gemene recht, met name behoudt Sparkling Memories ook het recht de cliënt na het onder Sparkling Memories nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 8.5.De cliënt is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet-betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Sparkling Memories deze verzekering aan te tonen.
9.Betaling   
 9.1.Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar Sparkling Memories is gevestigd of door overmaking op een door Sparkling Memories aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 10 werkdagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
 9.2.Indien de cliënt niet tijdig tot algehele betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Sparkling Memories het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de cliënt, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de cliënt op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
  Sparkling Memories is tevens gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Sparkling Memories alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de cliënt alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door Sparkling Memories verrichte prestatie, onverminderd het recht van Sparkling Memories op schadevergoeding. Blijft de cliënt in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan Sparkling Memories, dan wel de kredietverzekeraar van Sparkling Memories, zonder dat een nadere aanzegging door Sparkling Memories nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 12,5 % per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. 
 9.3.Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 12,5% van de hoofdsom met een minimum van € 27,50, alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de cliënt, zelfs al zou cliënt volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, door omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Sparkling Memories nadelige wijze. 
 9.4.Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
  Indien in de financiële positie van cliënt na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Sparkling Memories gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen. 
 9.5.Sparkling Memories kan haar vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze. 
10.Overmacht 
 10.1.Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sparkling Memories kan worden gevergd (niet-toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). 
 10.2.Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Sparkling Memories, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties. 
 10.3.Indien Sparkling Memories door overmacht haar leveringsverplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is Sparkling Memories gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, danwel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van Sparkling Memories. 
 10.4.In geval van overmacht kan de cliënt Sparkling Memories niet tot schadevergoeding aanspreken. 
11.Toepasselijk recht 
 

Op de door Sparkling Memories gedane offertes en op alle door Sparkling Memories aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.

Geschillenbeslechting 

 

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Sparkling Memories aangegane overeenkomsten en door Sparkling Memories verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

© 2009 - 2022 Sparkling Memories | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel