Disclaimer

 Gebruiksvoorwaarden www.sparklingmemories.nl       Doscliamer

1.

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van de website www.sparklingmemories.nl van Sparkling Memories.

2.

Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.sparklingmemories.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van www.sparklingmemories.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Sparkling Memories is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot www.sparklingmemories.nl te ontzeggen.

3.

Wijziging

Sparkling Memories is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.sparklingmemories.nl, onderhavige Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Sparkling Memories adviseert u www.sparklingmemories.nl, de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4.

Doel Sparkling Memories 

Sparkling Memories beoogt de bezoeker informatie te verstrekken, in de breedste zin des woords, over Lifecasting, Gifts & Keepsakes. Op de door Sparkling Memories aangeboden producten zijn de voorwaarden van Sparkling Memories van toepassing. Sparkling Memories streeft naar een juiste informatievoorziening, maar geeft geen garantie dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Sparkling Memories de informatie op www.sparklingmemories.nl met uiterste zorg en aandacht heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5.

Hyperlinks

Sparkling Memories kan hyperlinks naar websites van derden en partners van Sparkling Memories bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gebruiksgemak en ter informatie aan u, de gebruiker, verstrekt. Sparkling Memories is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Sparkling Memories deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van bedoelde websites goedkeurt.

6.

Intellectueel Eigendom/Copyright/Merken

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij www.sparklingmemories.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van www.sparklingmemories.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

7.

Informatie

www.sparklingmemories.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina`s van de website(s) van Sparkling Memories zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Sparkling Memories. Het is niet toegestaan informatie die van Sparkling Memories wordt verkregen, te wijzigen, distribueren, kopiëren, openbaar te maken, te verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, danwel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8.

Gebruiksrecht

Sparkling Memories verleent u als bezoeker het recht om informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.sparklingmemories.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, danwel handelingen welke op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.sparklingmemories.nl te kunnen raadplegen of www.sparklingmemories.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.sparklingmemories.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Sparkling Memories worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.sparklingmemories.nl, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Sparkling Memories voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, of de website(s) te overvloeden met elektronisch berichtenverkeer dat als doel heeft de werking te verstoren.

9.

Beveiliging

Sparkling Memories spant zich in om haar website(s) of de servers waar haar website(s) op staan, naar de stand van techniek, met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen, of schadelijke programma`s.

10.

Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van Sparkling Memories achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Sparkling Memories te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Sparkling Memories staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Sparkling Memories is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11.

Aansprakelijkheid

Sparkling Memories sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade welke uit hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.sparklingmemories.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.sparklingmemories.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.sparklingmemories.nl, danwel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.sparklingmemories.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Sparkling Memories.

12.

Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel-geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijke intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.

Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op www.sparklingmemories.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.sparklingmemories.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

© 2009 - 2022 Sparkling Memories | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel